Opis

 

 TERMINY KURSÓW


Termin kursu:    15 KWIETNIA 2021 w godz. 09:00 - 16:00


 

Celem szkolenia jest przekazanie Uczestnikom wiedzy i kwalifikacji w zakresie gospodarki odpadami oraz prowadzenia ewidencji odpadów w systemie BDO. Udział w szkoleniu pozwoli Uczestnikom na zdobycie cennych praktycznych umiejętności.Plan szkolenia:

1. Przepisy prawne regulujące gospodarkę odpadami w Polsce – bieżące zmiany w prawie.
2. Prawidłowa klasyfikacja odpadów – nadawanie kodów odpadów zgodnie z katalogiem odpadów.
3. Obowiązki wytwórcy odpadów, zasady postępowania z odpadami, w tym przekazywania ich osobom fizycznym (weryfikacja odbiorców, potwierdzanie odbioru).
4. Rejestracja w systemie BDO
5. Podmioty zobowiązane do rejestracji w bazie danych o odpadach.
6. Wypełnianie elektronicznej karty przekazania odpadu i karty ewidencji:
- Statusy KPO – planowane, zatwierdzone, potwierdzenie wygenerowane, zrealizowane przyjęcie, potwierdzony transport, wycofane, odrzucone
- Jak przekazać odpad w BDO – omówienie procedury wystania KPO
- Wycofanie KPO – kiedy i w jaki sposób można zrezygnować z wystawionej KPO
- Jak dokonać wpisów w karcie ewidencji odpadów przy przekazaniu osobom fizycznym i poza RP
- Jakie dokumenty trzeba posiadać podczas transportu odpadów
- Odpady wytwarzane w ramach usług (ewidencja, przekazanie).
7. Zbiorcze zestawienie danych o odpadach za 2020 rok.
8. Administracyjne kary pieniężne
9. Zakres kontroli WIOŚ
10. Podsumowanie

 

 

Zapisz się na szkolenie
Dane osobowe
Imię:  *
Nazwisko:  *
Telefon:  *
E-mail: *
PESEL: *
Miejsce urodzenia: 
Województwo: *
Dane adresowe
Ulica: *
Numer domu / lokalu: *
Kod pocztowy: *
Miejscowość: *
Faktura
Pola oznaczone "*" są wymagane do wypełnienia.
  • Wysłanie zgłoszenia stanowi prawnie wiążące zobowiązanie do uczestnictwa w szkoleniu na warunkach w nim określonych. Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać drogą mailową bądź telefonicznie, najpóźniej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. Wszelkie dane kontaktowe znajdują się na aronkielce/kontakt
  • W przypadku nie otrzymania rezygnacji oraz niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa, wynikającymi z wysłania zgłoszenia, na podstawie wystawionej przez firmę Aron sp. z o.o. faktury. Zgłaszający ma prawo do uczestniczenia w kursie w następnym możliwym terminie.
  • W przypadku niewystarczającej liczby uczestników, ARON sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania bądź zmiany terminu kursu. O takim fakcie będzie informować uczestników indywidualnie.

 


Informacja Administratora, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Informuję, że:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma ARON SP. z o.o. z siedzibą w Kielcach, ul. Chorzowska 40, 25-852 Kielce;
  • kontakt do inspektora ochrony danych w firmie ARON Sp. z o.o.  iod@aronkielce.com.pl;
  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane  w celu realizacji świadczenia/umowy na realizację usługi szkoleniowej zgodnie ze zgłoszeniem;
  • podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższych celach jest obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust.1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)
  • dane osobowe będą przechowywane przez ARON SP. z o.o. najpóźniej do momentu cofnięcia zgody przez Panią/Pana.
  • przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku.