Opis

 

 

 TERMINY KURSÓW


Termin kursu:    08 - 10 października 2021

Termin egzaminu: Egzaminy   


 

Co to jest certyfikat kompetencji zawodowych? 

Certyfikat kompetencji zawodowych to dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji i wiedzy niezbędnej do podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.

 

Kto potrzebuje certyfikatu kompetencji zawodowych?

Aby uzyskać licencje uprawniające do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu rzeczy albo osób, przynajmniej jedna z osób zarządzających przedsiębiorstwem lub osoba zarządzająca w przedsiębiorstwie transportem drogowym musi posiadać certyfikat kompetencji zawodowych.

 

Kurs CPC przygotowuje do egzaminu pozwalającego uzyskać certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego w transporcie osób lub rzeczy, prowadzonego przez Instytut Transportu Samochodowego.

 

Gdzie i kiedy odbywają się egzaminy?

Miejsce i termin egzaminu jest wybierany przez uczestnika szkolenia z propozycji przedstawianej przez Instytut Transportu Samochodowego.

 

Jak wygląda egzamin?

Egzamin polega na rozwiązaniu testu składającego się z 64 pytań wielokrotnego wyboru oraz zadań egzaminacyjnych.

Warunkiem zaliczenia testu oraz zadania egzaminacyjnego jest uzyskanie, co najmniej 50% możliwych do otrzymania punktów z każdej części.

Egzamin uważa się za zdany w przypadku uzyskania przez osobę egzaminowaną z dwóch części, co najmniej 60% ogólnej liczby punktów.  

 

Organizacja szkolenia CPC:

 

 •     Szkolenie obejmuje 18 godzin.
 •     Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, konsultacji oraz ćwiczeń.
 •     Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę, co gwarantuje wysoki poziom szkolenia.
 •     Uczestnicy kursu otrzymują materiały dydaktyczne,

 

Warunki uczestniczenia w szkoleniu:

 •     poprawnie wypełniony formularz zgłoszenia

 

Program szkolenia:

 • Prawo cywilne w odniesieniu do transportu drogowego.
 • Prawo handlowe w odniesieniu do transportu drogowego.
 • Prawo socjalne w odniesieniu do transportu drogowego.
 • Prawo podatkowe w odniesieniu do transportu drogowego.
 • Dostęp do rynku w odniesieniu do transportu drogowego.
 • Normy techniczne i techniczne aspekty działalności.
 • Bezpieczeństwo drogowe w odniesieniu do transportu drogowego.
 • Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa.
 • Zajęcia praktyczne - rozwiązywanie zadań i testów.

 

 Przykładowe testy i zadania

 

Wzór certyfikatu

 Certyfikat_wzor_v2

 

 

 

Zapisz się na szkolenie
Dane osobowe
Imię:  *
Nazwisko:  *
Telefon:  *
E-mail: *
PESEL: *
Miejsce urodzenia: 
Województwo: *
Dane adresowe
Ulica: *
Numer domu / lokalu: *
Kod pocztowy: *
Miejscowość: *
Faktura
Pola oznaczone "*" są wymagane do wypełnienia.
 • Wysłanie zgłoszenia stanowi prawnie wiążące zobowiązanie do uczestnictwa w szkoleniu na warunkach w nim określonych. Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać drogą mailową bądź telefonicznie, najpóźniej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. Wszelkie dane kontaktowe znajdują się na aronkielce/kontakt
 • W przypadku nie otrzymania rezygnacji oraz niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa, wynikającymi z wysłania zgłoszenia, na podstawie wystawionej przez firmę Aron sp. z o.o. faktury. Zgłaszający ma prawo do uczestniczenia w kursie w następnym możliwym terminie.
 • W przypadku niewystarczającej liczby uczestników, ARON sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania bądź zmiany terminu kursu. O takim fakcie będzie informować uczestników indywidualnie.

 


Informacja Administratora, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma ARON SP. z o.o. z siedzibą w Kielcach, ul. Chorzowska 40, 25-852 Kielce;
 • kontakt do inspektora ochrony danych w firmie ARON Sp. z o.o.  iod@aronkielce.com.pl;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane  w celu realizacji świadczenia/umowy na realizację usługi szkoleniowej zgodnie ze zgłoszeniem;
 • podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższych celach jest obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust.1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)
 • dane osobowe będą przechowywane przez ARON SP. z o.o. najpóźniej do momentu cofnięcia zgody przez Panią/Pana.
 • przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku.