Opis

 

Termin kursu: 20-25 czerwiec 2018

Termin egzaminu: 25 czerwiec 2018

 

Celem kursu jest przygotowanie kierowców zawodowych do  przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych oraz zdania egzaminu państwowego przed komisją powołaną przez Marszałka Województwa.

 

Oferujemy:


a) szkolenie podstawowe w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas;
b) szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach;
c) szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1;
d) szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7.

 

 

Do kursu może przystąpić osoba, która:

1. Ukończyła 21 lat,

2. Spełnia wymagania ustawy o ruchu drogowym, oraz ustawy o transporcie drogowym w stosunku do kierowców wykonujących przewóz drogowy.

 

Szkolenie podstawowe:

  • Szkolenie dla kierowców zawodowych, które uprawnia do przewozu towarów niebezpiecznych wszystkich klas, poza klasą I (materiały wybuchowe) i klasą VII (materiały promieniotwórcze).
  • Ukończenie szkolenia podstawowego jest warunkiem zdobycia kolejnych uprawnień na cysterny, czy uprawnień klasy I i VII. 
  • Zaświadczenie ukończenia szkolenia jest ważne przez okres 5 lat.  Szkolenia podstawowe kończy się egzaminem przed komisją powołaną przez Marszałka Województwa.
  • Egzamin składa się z testu jednokrotnego wyboru, zawierającego 30 pytań. 

 

Szkolenie specjalistyczne (cysterny):

Do szkolenia specjalistyczne go może przystąpić osoba, która ukończyła szkolenie podstawowe i uzyskała pozytywny wynik egzaminu.

  • Szkolenie specjalistyczne kończy się egzaminem przed komisją powołaną przez Marszałka Województwa.
  • Egzamin składa się z testu jednokrotnego wyboru, zawierającego 18 pytań.

 

Uwaga – ważne:
Kierowcy posiadający uprawnienia ADR, chcący przedłużyć ich ważność na okres kolejnych 5 lat, mogą przystąpić do szkolenia dokształcającego już 1 rok przed upływem terminu ważności posiadanego uprawnienia. Zaletą tego rozwiązania jest to, że nowy, pięcioletni okres ważności uprawnień będzie wyznaczony dopiero od dnia upływu ważności aktualnie posiadanego uprawnienia. 

 

 

 

Zapisz się na szkolenie
Dane osobowe
Imię:  *
Nazwisko:  *
Telefon:  *
E-mail: *
PESEL: *
Miejsce urodzenia: 
Województwo: *
Dane adresowe
Ulica: *
Numer domu / lokalu: *
Kod pocztowy: *
Miejscowość: *
Faktura
Pola oznaczone "*" są wymagane do wypełnienia.
  • Wysłanie zgłoszenia stanowi prawnie wiążące zobowiązanie do uczestnictwa w szkoleniu na warunkach w nim określonych. Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać drogą mailową bądź telefonicznie, najpóźniej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. Wszelkie dane kontaktowe znajdują się na aronkielce/kontakt
  • W przypadku nie otrzymania rezygnacji oraz niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa, wynikającymi z wysłania zgłoszenia, na podstawie wystawionej przez firmę Aron sp. z o.o. faktury. Zgłaszający ma prawo do uczestniczenia w kursie w następnym możliwym terminie.
  • W przypadku niewystarczającej liczby uczestników, ARON sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania bądź zmiany terminu kursu. O takim fakcie będzie informować uczestników indywidualnie.
  • Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 (Dz. U. 2002 r., nr 101, poz. 926, ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji na szkolenie.