Opis

 TERMINY KURSÓW


Termin kursu  

Termin egzaminu: 


 

Celem kursu ADR jest przygotowanie kierowców zawodowych do  przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych oraz zdania egzaminu państwowego przed komisją powołaną przez Marszałka Województwa.

 

Oferujemy:


a) szkolenie podstawowe w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas;
b) szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach;
c) szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1;
d) szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7.

 

 

Do kursu może przystąpić osoba, która:

1. Ukończyła 21 lat,

2. Spełnia wymagania ustawy o ruchu drogowym, oraz ustawy o transporcie drogowym w stosunku do kierowców wykonujących przewóz drogowy.

 

Szkolenie podstawowe:

 • Szkolenie dla kierowców zawodowych, które uprawnia do przewozu towarów niebezpiecznych wszystkich klas, poza klasą I (materiały wybuchowe) i klasą VII (materiały promieniotwórcze).
 • Ukończenie szkolenia podstawowego jest warunkiem zdobycia kolejnych uprawnień na cysterny, czy uprawnień klasy I i VII. 
 • Zaświadczenie ukończenia szkolenia jest ważne przez okres 5 lat.  Szkolenia podstawowe kończy się egzaminem przed komisją powołaną przez Marszałka Województwa.
 • Egzamin składa się z testu jednokrotnego wyboru, zawierającego 30 pytań. 

 

 

Program szkolenia

 

Kurs podstawowy obejmuje tematy: Liczba godzin

a) wymagania ogólne dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych, w tym przepisy prawne, podstawowe definicje, szkolenie osób zaangażowanych w przewóz towarów niebezpiecznych oraz wyłączenia stosowania przepisów umowy ADR

2

b) główne rodzaje zagrożeń - podstawy klasyfikacji towarów niebezpiecznych, rozpoznawanie zagrożeń na podstawie nalepek i znaków

2

c) informacje na temat ochrony środowiska i kontroli przewozu odpadów

1

d) działania zapobiegawcze i środki bezpieczeństwa właściwe dla różnych rodzajów zagrożeń

1

e) czynności, które należy podjąć po zaistnieniu wypadku, w szczególności w zakresie pierwszej pomocy, bezpieczeństwa ruchu drogowego, używania sprzętu ochronnego, w tym gaśniczego oraz środków ochrony indywidualnej

1

f) oznakowania oraz umieszczania nalepek ostrzegawczych i tablic barwy pomarańczowej

1

g) odpowiedzialność kierowcy i innych uczestników przewozu towarów niebezpiecznych

2

h) przeznaczenie i sposób działania wyposażenia technicznego pojazdów, w tym wyposażenia przeciwpożarowego oraz wyposażenia ochronnego (ogólnego i indywidualnego) - wymagania i sposób użycia

2

i) manipulowanie sztukami przesyłki i ich układanie, załadunek i rozładunek, w tym zakazy ładowania razem różnych towarów niebezpiecznych, ograniczenia przy przewozie z żywnością, środki ostrożności, które powinny być podjęte podczas załadunku i rozładunku towarów niebezpiecznych, oraz mocowanie i zabezpieczenie ładunku, a także wymagania wynikające z obowiązujących norm

2

j) informacje na temat realizacji przewozu kombinowanego

1

k) ograniczenia przejazdu przez tunele oraz postępowanie kierowcy podczas takiego przewozu, w szczególności zapobieganie wypadkom, bezpieczeństwo, postępowanie w przypadku pożaru lub innych zagrożeń

1

l) ochrona towarów niebezpiecznych

1

m) dokumentacja wymagana przy przewozie towarów niebezpiecznych, w tym zawartość i zasady sporządzania dokumentu przewozowego

1

n) zajęcia praktyczne: gaszenie pożaru, pierwsza pomoc, postępowania w razie zaistnienia wypadku lub awarii

1

 

 

Szkolenie specjalistyczne (cysterny):

Do szkolenia specjalistyczne go może przystąpić osoba, która ukończyła szkolenie podstawowe i uzyskała pozytywny wynik egzaminu.

 • Szkolenie specjalistyczne kończy się egzaminem przed komisją powołaną przez Marszałka Województwa.
 • Egzamin składa się z testu jednokrotnego wyboru, zawierającego 18 pytań.

 

Program szkolenia

 

Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu w cysternach obejmuje tematy: Liczba godzin

a) zachowanie się pojazdów na drodze, z uwzględnieniem przemieszczania się ładunku 

1

b) wymagania dotyczące pojazdów i cystern, w szczególności:

 • pojazdy i ich wymagania techniczne
 • budowa cystern i ich wyposażenie obsługowe i konstrukcyjne,
 • kody cystern
 • rodzaje i terminy badań cystern
7

c) ogólne wiadomości teoretyczne na temat różnych systemów napełniania i opróżniania cystern

2

d) dodatkowe przepisy szczególne dotyczące używania pojazdów, w szczególności świadectw dopuszczenia pojazdu ADR, znaków dopuszczenia, oznakowania tablicami barwy pomarańczowej oraz umieszczania nalepek ostrzegawczych

4

e) zajęcia praktyczne: gaszenie pożaru, pierwsza pomoc, postępowania w razie zaistnienia wypadku lub awarii

1

 

Uwaga – ważne:
Kierowcy posiadający uprawnienia ADR, chcący przedłużyć ich ważność na okres kolejnych 5 lat, mogą przystąpić do szkolenia dokształcającego już 1 rok przed upływem terminu ważności posiadanego uprawnienia. Zaletą tego rozwiązania jest to, że nowy, pięcioletni okres ważności uprawnień będzie wyznaczony dopiero od dnia upływu ważności aktualnie posiadanego uprawnienia. 

 

 

 

Zapisz się na szkolenie
Dane osobowe
Imię:  *
Nazwisko:  *
Telefon:  *
E-mail: *
PESEL: *
Miejsce urodzenia: 
Województwo: *
Dane adresowe
Ulica: *
Numer domu / lokalu: *
Kod pocztowy: *
Miejscowość: *
Faktura
Pola oznaczone "*" są wymagane do wypełnienia.
 • Wysłanie zgłoszenia stanowi prawnie wiążące zobowiązanie do uczestnictwa w szkoleniu na warunkach w nim określonych. Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać drogą mailową bądź telefonicznie, najpóźniej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. Wszelkie dane kontaktowe znajdują się na aronkielce/kontakt
 • W przypadku nie otrzymania rezygnacji oraz niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa, wynikającymi z wysłania zgłoszenia, na podstawie wystawionej przez firmę Aron sp. z o.o. faktury. Zgłaszający ma prawo do uczestniczenia w kursie w następnym możliwym terminie.
 • W przypadku niewystarczającej liczby uczestników, ARON sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania bądź zmiany terminu kursu. O takim fakcie będzie informować uczestników indywidualnie.

 


Informacja Administratora, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma ARON SP. z o.o. z siedzibą w Kielcach, ul. Chorzowska 40, 25-852 Kielce;
 • kontakt do inspektora ochrony danych w firmie ARON Sp. z o.o.  iod@aronkielce.com.pl;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane  w celu realizacji świadczenia/umowy na realizację usługi szkoleniowej zgodnie ze zgłoszeniem;
 • podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższych celach jest obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust.1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)
 • dane osobowe będą przechowywane przez ARON SP. z o.o. najpóźniej do momentu cofnięcia zgody przez Panią/Pana.
 • przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku.