Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) udziela środków na dofinansowanie szkoleń pracowników i pracodawców. W Planie Funduszu Pracy na rok 2021 na wydatki Krajowego Funduszu Szkoleniowego  przeznaczono kwotę 259 406 tys. zł. 

 

ARON Sp. z o.o. spełnia wszystkie wymagania stawiane dostawcom usług szkoleniowych w ramach funduszy KFS (Krajowego Funduszu Szkoleniowego):

 • Prowadzimy działalność szkoleniową zgodnie z wpisem w KRS
 • nasz wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia jest zgodny z wymogami Urzędów

Korzystając z oferty naszych szkoleń możesz uzyskać dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Kto może skorzystać?

O środki z KFS 2021 może wystąpić każdy pracodawca zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę.

Gdzie uzyskać formularz wniosku o środki z KFS?

Pracodawcy zainteresowani ubieganiem się o środki na dofinansowanie szkoleń z KFS w 2021 roku powinni skontaktować się z powiatowym urzędem pracy właściwym ze względu na swoją siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, aby uzyskać właściwy formularz. Wnioski należy składać zgodnie z terminami naboru określonymi przez PUP – Powiatowy Urząd Pracy.

Wysokość dofinansowania

Wysokość dofinansowania na sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracodawców i ich pracowników wynosi:

 • 80% kosztów, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
 • 100% kosztów – w przypadku mikroprzedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika. Pozostali pracodawcy otrzymają 80% dofinansowania.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2021 – priorytety wydatkowania środków

Priorytety tzw. „puli Ministra” czyli kwota 205 444 tys. zł:

 1. wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek obostrzeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, musiały ograniczyć swoją działalność;
 2. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników służb medycznych, pracowników służb socjalnych, psychologów, terapeutów, pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, prywatnych domów opieki oraz innych placówek dla seniorów/osób chorych/niepełnosprawnych, które bezpośrednio pracują z osobami chorymi na COVID-19 lub osobami z grupy ryzyka ciężkiego przebiegu tej choroby;
 3. wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
 4. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
 5. wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
 6. wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych;
 7. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa dojrzałości;
 8. wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych
  i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego.

Priorytety Rady Rynku Pracy tzw. rezerwy KFS czyli kwota 51 361 tys. zł:

 1. wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców;
 2. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej;
 3. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;
 4. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej;
 5. wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;
 6. wsparcie kształcenia ustawicznego osób dorosłych w nabywaniu kompetencji cyfrowych.

 

 

Urzędy Pracy

Terminy przyjmowania wniosków od pracodawców w ramach KFS

 Miejski Urząd Pracy w Kielcach I nabór: 18 - 22.02.2021
II nabór: 26 - 30.04.2021
 Powiatowy Urząd Pracy w Busku Zdroju I nabór – od 01.03.2021
 Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie 08 – 10.02.2021
 Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy  Wielkiej 08 – 19.02.2021
 Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach 19 – 21.01.2021
 Powiatowy Urząd Pracy w Końskich 14 – 26.01.2021
 Powiatowy Urząd Pracy w Opatowie I nabór: 08 - 12.02.2021
II nabór: 12 - 16.04.2021
III nabór: 24- 31.05.2021
 Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św. 01 – 05.02.2021
 Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie 15 – 19.02.2021
 Powiatowy Urząd Pracy w Sandomierzu I nabór – od 05.02.2021
Pozostałe nabory – w zależności od dostępności środków
 Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku – Kam. 25 – 29.01.2021
 Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach 15 – 19.02.2021
II nabór: 10- 14.05.2021 (w zależności od dostępności środków)
 Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie I nabór: 03 - 10.02.2021
II nabór: 01 - 08.04.2021
III nabór: 13- 20.05.2021
 Powiatowy Urząd Pracy we Włoszczowie 01 – 12.02.2021