Szkolenia energetyczne

 

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu umożliwiającym uzyskanie państwowych uprawnień
do eksploatacji „E” i dozoru „D” urządzeń, sieci i instalacji elektrycznych, cieplnych oraz gazowych.

 

Cel i zakres szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie jego Uczestników z aktualnie obowiązującymi przepisami oraz rozwiązaniami technicznymi stosowanymi przy montażu i eksploatacji urządzeń energetycznych.

Standardowo oferujemy szkolenia energetyczne pozwalające na zdobycie uprawnień do montażu, obsługi, konserwacji, naprawy oraz remontu następującego rodzaju instalacji i urządzeń energetycznych:
 
Grupa 1.    Sieci, urządzenia i instalacje energetyczne wytwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:
 1. urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego
 2. sieci, urządzenia i instalacje o napięciu do 1 kV
 3. sieci, urządzenia i instalacje o napięciu znamionowym wyższym od 1 kV
 4. zespoły prądotwórcze o mocypowyżej 50kW
 5. urządzenia elektrotermiczne
 6. urządzenia do elektrolizy
 7. sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego
 8. elektryczna sieć trakcyjna
 9. elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym
 10. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.

 

 

Grupa 2.    Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne:
 1. k1) kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy od 50 kW wzwyż , wraz z urządzeniami pomocniczymi
 2. sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50kW
 3. turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW , wraz z urządzeniami pomocniczymi
 4. przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody powyżej 50 kW
 5. urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW;
 6. pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 kW każda
 7. sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych
 8. urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg.
 9. piece przemysłowe o mocy ponad 50 kW
 10. aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1- 9

   

   

Grupa 3.    Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe:
 1. urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu
 2. urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu , rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie
 3. urządzenia do magazynowania paliw gazowych
 4. sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu wyższym od 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu)
 5. sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu);
 6. urządzenia, instalacje i przybory gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa
 7. urządzenia, instalacje i przybory gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa
 8. przemysłowe odbiornikí paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW
 9. turbiny gazowe
 10. aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9
 
Szkolenie kończy się egzaminem przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną. Słuchacze uzyskują „Świadectwa kwalifikacyjne”, umożliwiające wykonywanie zawodu we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

 

Zapisy na szkolenie:
 
ul. Chorzowska 22, 25-852 Kielce
tel. 730-011-440,    531-202-203
 
e-mail: szkolenia@aronkielce.com.plkable