Szkolenia energetyczne

Terminy kursów

Termin kursu:  11.10.2021 – 15.10.2021 zapisy do 10.10.2021

Termin egzaminu: 15 października 2021

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu umożliwiającym uzyskanie państwowych uprawnień do eksploatacji „E” i dozoru „D” urządzeń, sieci i instalacji elektrycznych, cieplnych oraz gazowych. Szkolenie przeprowadzamy w siedzibie naszej firmy, w Kielcach.

Cel i zakres szkolenia energetycznego:

Celem szkolenia jest zapoznanie jego Uczestników z aktualnie obowiązującymi przepisami oraz rozwiązaniami technicznymi stosowanymi przy montażu i eksploatacji urządzeń energetycznych.

Standardowo oferujemy szkolenia energetyczne pozwalające na zdobycie uprawnień do montażu, obsługi, konserwacji, naprawy oraz remontu następującego rodzaju instalacji i urządzeń energetycznych:

Grupa 1. Sieci, urządzenia i instalacje energetyczne wytwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:

 1. urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego
 2. sieci, urządzenia i instalacje o napięciu do 1 kV
 3. sieci, urządzenia i instalacje o napięciu znamionowym wyższym od 1 kV
 4. zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50kW
 5. urządzenia elektrotermiczne
 6. urządzenia do elektrolizy
 7. sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego
 8. elektryczna sieć trakcyjna
 9. elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym
 10. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.

Grupa 2. Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne:

 1. k1) kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy od 50 kW wzwyż , wraz z urządzeniami pomocniczymi
 2. sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50kW
 3. turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW , wraz z urządzeniami pomocniczymi
 4. przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody powyżej 50 kW
 5. urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW;
 6. pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 kW każda
 7. sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych
 8. urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg.
 9. piece przemysłowe o mocy ponad 50 kW
 10. aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1- 9

Grupa 3. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe:

 1. urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu
 2. urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu , rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie
 3. urządzenia do magazynowania paliw gazowych
 4. sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu wyższym od 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu)
 5. sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu);
 6. urządzenia, instalacje i przybory gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa
 7. urządzenia, instalacje i przybory gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa
 8. przemysłowe odbiornikí paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW
 9. turbiny gazowe
 10. aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9

Szkolenie kończy się egzaminem przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną. Słuchacze uzyskują „Świadectwa kwalifikacyjne”, umożliwiające wykonywanie zawodu we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Zapisz się na szkolenie

Dane osobowe

Dane adresowe

Faktura

=
Wpisz rozwiązanie działania (zabezpieczenie antyspamowe)
 • Wysłanie zgłoszenia stanowi prawnie wiążące zobowiązanie do uczestnictwa w szkoleniu na warunkach w nim określonych. Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać drogą mailową bądź telefonicznie, najpóźniej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. Wszelkie dane kontaktowe znajdują się na aronkielce/kontakt
 • W przypadku nie otrzymania rezygnacji oraz niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa, wynikającymi z wysłania zgłoszenia, na podstawie wystawionej przez firmę Aron sp. z o.o. faktury. Zgłaszający ma prawo do uczestniczenia w kursie w następnym możliwym terminie.
 • W przypadku niewystarczającej liczby uczestników, ARON sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania bądź zmiany terminu kursu. O takim fakcie będzie informować uczestników indywidualnie.

Informacja Administratora, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Informuję, że:

 •  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma ARON SP. z o.o. z siedzibą w Kielcach, ul. Chorzowska 40, 25-852 Kielce;
 •  kontakt do inspektora ochrony danych w firmie ARON Sp. z o.o.  iod@aronkielce.com.pl;
 •  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane  w celu realizacji świadczenia/umowy na realizację usługi szkoleniowej zgodnie ze zgłoszeniem;
 • podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższych celach jest obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust.1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)
 • dane osobowe będą przechowywane przez ARON SP. z o.o. najpóźniej do momentu cofnięcia zgody przez Panią/Pana.
 • przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 •  Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

ARON - Więcej niż paliwa. Sprawdź nasze konkurencyjne ceny!

Kontakt